ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 53 din 4 august 2017 modifică articole din Codul Muncii și HG 500 / 2011 privind organizarea REVISAL.
Am realizat mai jos o sinteză a modificărilor. Pentru o mai bună înțelegere am adăugat și textul copiat din ordonanță.

A. Modificari la Codul Muncii:

1. Se defineste munca nedeclarata in Codul Muncii (era reglementata doar prin prevederile HG 500/2011 privind REVISAL).

1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
Articolul 15^1
În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:
a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;
b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;
d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

2. Se completeaza in Codul Muncii cateva notiuni despre contractul de munca, locul tinerii lui si vechimea in munca.

2. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 16
(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, anterior începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.
(2) Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență a salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.
(3) Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.
(4) Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc.
(5) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.
(6) Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.
(7) Fac excepție de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condițiile art. 155 și 156.

3. Se stabileste modul completarii actelor aditionale de modificare a contractelor de munca, anterior producerii de efecte. Rezulta ca se si declara in REVISAL cu o zi inainte de intrarea in vigoare.

3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (3) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adițional la contract, anterior producerii modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege sau în contractul colectiv de muncă aplicabil.

4. Se reintroduce condica de prezenta (care nu mai era obligatorie).

4. Articolul 119 se modifică și va avea următorul cuprins:
Articolul 119
Angajatorul are obligația de a ține la locul de muncă evidența orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidențierea orei de începere și a celei de sfârșit al programului de lucru, și de a supune controlului inspectorilor de muncă această evidență, ori de câte ori se solicită acest lucru.

5. Creste amenda pentru munca fara contract la 20.000 RON / om (anterior era 10.000).

5. La articolul 260 alineatul (1), litera e) se modifică și va avea următorul cuprins:
e) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 16 alin. (1), cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

6. Primirea la munca a unei persoane fara transmiterea contractului in REVISAL – 20.0000 RON (anterior era 10.000). Primirea la munca a unui salariat cu contractul suspendat – 20.000 RON amenda. Munca in afara programului stipulat in contractul de munca cu timp partial – 20.000 RON amenda.

6. La articolul 260 alineatul (1), după litera e) se introduc trei noi litere, literele e^1)-e^3), cu următorul cuprins:
e^1) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e^2) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat, cu amendă de 20.000 lei pentru fiecare persoană identificată;
e^3) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial, cu amendă de 10.000 lei pentru fiecare persoană identificată;

7. Nerespectarea conditiilor legate de forma contractului de munca – art. 16, alin. 4 din Codul Muncii – 10.000 RON amenda.

7. La articolul 260 alineatul (1), după litera p) se introduce o nouă literă, litera q), cu următorul cuprins:
q) încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4), cu amendă de 10.000 lei.

8. Contraventiile se pot achita in 48 de ore, platindu-se jumatate din suma indicata in procesul verbal.

8. La articolul 260, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
(1^1) Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din amenda prevăzută la alin. (1) lit. e)-e^3), inspectorul de muncă făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

9. Inspectorul de munca poate dispune sistarea activitatii locului de munca organizat supus controlului, ca sanctiune complementara. Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele (NR – prin acest articol își asigură încasarea amenzilor și să vă așteptați la multe astfel de decizii, mai ales atunci când amenzile aplicate vor fi mari).

9. La articolul 260, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:
(4) În cazul constatării săvârșirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) lit. e)-e^2), inspectorul de muncă dispune, ca sancțiune complementară, sistarea activității locului de muncă organizat, supus controlului, conform procedurii de sistare elaborate de Inspecția Muncii și aprobate prin ordin al ministrului muncii și justiției sociale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, după consultarea prealabilă a confederațiilor sindicale și patronale reprezentative la nivel național.
(5) Angajatorul poate relua activitatea numai după achitarea amenzii contravenționale aplicate și după ce demonstrează că a remediat deficiențele care au condus la sistarea activității: prin încheierea contractului individual de muncă, transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților sau, după caz, încetarea suspendării contractului individual de muncă și constituirea și plata contribuțiilor sociale și a impozitului pe venit aferente veniturilor salariale care se cuvin lucrătorului pe perioada în care a prestat activitate nedeclarată.

10. Se abroga articolul privind infractiunea de a primi mai mult de cinci persoane la munca fara contract. 

10. La articolul 264, alineatul (4) se abrogă.

11. Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune.

11. La articolul 265, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
(2) Primirea la muncă a unei persoane aflate în situație de ședere ilegală în România, cunoscând că aceasta este victimă a traficului de persoane, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

B. Modificari la HG 500/2011 privind REVISAL:

1. Se abroga art.9 alin 1 din HG500 / 2011, odata cu includerea sa in Codul Muncii (vezi punctul 6 de mai sus).

Articolul II. La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă prevederile art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 27 mai 2011, cu modificările și completările ulterioare.