În Monitorul Oficial nr. 701 din 10 august 2018 a fost publicat Ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 1869 / 2018, privind aprobarea procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice.

Nedepunerea declarației de impunere dă dreptul organului fiscal central competent de a stabili din oficiu impozitul pe venitul net anual impozabil/impozitul anual datorat, pe fiecare sursă
și categorie de venit, potrivit art. 107 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Cod de procedură fiscală.

Stabilirea din oficiu a impozitului pe venit se efectuează de către compartimentul cu atribuții de gestiune registru contribuabili și declarații fiscale persoane fizice din cadrul organului fiscal central competent, denumit în continuare compartiment de specialitate.

Prin organ fiscal central competent se înțelege organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde își are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuiește efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România sau organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

Astfel, folosindu-se de informații obținute prin verificări ale declarațiilor aflate deja în baza de date ANAF, cele depuse de firme pentru impozite cu reținere la sursă, cele estimative care au fost deja depuse în anul 207, fără a se mai depune declarații finale, plus alte surse de informații conform legii, organele fiscale vor întocmi o listă cu persoanele fizice care nu au depus declarația de impunere (declarația unică). Apoi vor comunica în termen de 15 zile de la data limită a depunerii declarației unice (care a fost 31 iulie 2018) notificări privind nedepunerea acesteia.
După 15 zile de la data comunicării notificărilor privind nedepunerea în termen a declarațiilor unice, compartimentul de specialitate actualizează Lista contribuabililor care
nu au depus declarația de impunere, prin eliminarea din aceasta a contribuabililor care, drept urmare a notificării primite, au depus declarația unică.

Ulterior se emite decizia de impunere din oficiu, în baza informațiilor pe care ANAF le-a colectat din sursele pe care enumerate mai sus. Trebuie avută foarte mare grijă la primirea corespondenței de la ANAF în această perioada, mai ales pentru că este o perioadă de concedii. Neprimirea de către destinatar a Notificării privind nedepunerea declarației unice nu suspendă o executare silită ulterioară, astfel că ANAF va putea emite decizia de impunere din oficiu (care este de obicei în favoarea Statului) și va începe executarea silită prin poprirea conturilor bancare deschise pe numele persoanelor fizice. Notificarea se trimite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau online prin publicarea în Spațiul Virtual ANAF (pentru cei care au conturi de persoane fizice, mai multe detalii aici: https://www.anaf.ro/InregPersFizicePublic/).

Textul integral al Ordinului MFP îl găsiți aici.