Clientul nostru, persoană juridică a desfășurat lucrări de amenajare a unui spațiu din proprietatea sa cu o societate specializată în valoare de 83900 RON. Suma a fost facturată de către furnizor în mai multe facturi, cu valori cuprinse între 1500 și 6500 RON. Facturile cu valoare mai mare de 5000 RON au fost achitate prin virament bancar iar facturile cu valoare mai mică de 5000 RON au fost achitate în numerar.

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a desfășurat un control inopinat la clientul nostru pe care l-au sancționat cu amendă în cuantum de 1650 RON, pentru săvârșirea faptei prevăzute de art. 12 alin. 1 din Legea nr. 70/2015 constând în aceea că în perioada XX.XX.2018 – XX.XX.2018, în calitate de beneficiar al unor lucrări de construcții, în baza contractului de prestări servicii nr. XX/XX.XX.2018 încheiat cu XXX S.R.L., în valoare de 83900 RON, a achitat în numerar, în mai multe tranșe, suma de 51500 RON, fragmentând astfel contravaloarea prestării de servicii, diferența fiind achitată prin viramente bancare, încălcând dispozițiile art. 1 și 3 din Legea nr. 70/2015.

„În motivarea plângerii, în esență, petenta a arătat că pentru plata sumei de 83900 RON au fost emise 19 facturi fiscale cu valori cuprinse între 1500 RON și 6500 RON. Fiecare factură fiscală cu valoarea mai mică sau egală cu 5000 RON a fost achitată cu numerar, iar cele mai mari au fost achitate prin virament bancar. Astfel, nu s-a făcut plata niciunei facturi mai mari de 5.000 lei prin numerar. (…)

În drept, instanța reține că în conforrnitate cu art. 1, 3 și 12 alin. 1 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată:

„ART. 1
(1) Operaţiunile de încasări şi plăţi efectuate de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesionişti, persoane fizice care desfăşoară activităţi în mod independent, asocieri şi alte entităţi cu sau fără personalitate juridică de la/către oricare dintre aceste categorii de persoane se vor realiza numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.
(2) Prevederile prezentului capitol nu se aplică Trezoreriei Statului, instituţiilor de credit, instituţiilor emitente de monedă electronică, instituţiilor care prestează servicii de plată, autorizate de Banca Naţională a României sau autorizate în alt stat membru al Uniunii Europene şi notificate către Banca Naţională a României, potrivit legii, instituţiilor financiare nebancare şi entităţilor care efectuează operaţiuni de schimb valutar, definite potrivit legii, pentru operaţiunile specifice activităţii pentru care acestea au fost autorizate, precum şi operatorilor din domeniul jocurilor de noroc.
(3) Prevederile prezentului capitol se aplică şi operaţiunilor de încasări şi plăţi în valută efectuate pe teritoriul României. Încadrarea în plafoanele prevăzute de prezentul capitol se efectuează în funcţie de cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Naţională a României, de la data efectuării operaţiunilor de încasări sau plăţi. (…)
ART. 3
(1) Prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1) se pot efectua operaţiuni de încasări şi plăţi în numerar, în următoarele condiţii:
a) încasări de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la o persoană;
b) încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei de la o persoană;
c) plăţi către persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1), în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi;
d) plăţi către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei;
e) plăţi din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei, stabilit pentru fiecare persoană care a primit avansuri spre decontare.
(2) Sunt interzise încasările fragmentate în numerar de la beneficiari pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, în cazul magazinelor de tipul cash and carry, precum şi fragmentarea facturilor pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii a căror valoare este mai mare de 5.000 lei, respectiv de 10.000 lei.
(3) Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii pentru facturile a căror valoare este mai mare de 5.000 lei şi, respectiv, de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry. Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pot achita facturile cu valori care depăşesc plafonul de 5.000 lei, către furnizorii de bunuri şi servicii, respectiv de 10.000 lei, către magazinele de tipul cash and carry, astfel: 5.000 lei/10.000 lei în numerar, suma care depăşeşte acest plafon putând fi achitată numai prin instrumente de plată fără numerar.
(4) La data acordării avansurilor spre decontare, sumele aferente intră în calculul plafonului zilnic prevăzut la alin. (1) lit. c) sau d), după caz. (…)
ART. 12
(1) Nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (1), art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (1), (2) şi (4), art. 9 şi 10 constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să constituie infracţiuni, şi se sancţionează, prin derogare de la prevederile art. 8 din
Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de 10% din suma încasată/plătită care depăşeşte plafonul stabilit de prezentul capitol pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 100 lei.”.

Din prevederile legale mai sus arătate se desprinde regula că operațiunile de încasări și plăți efectuate de persoane prevăzute la art. 1 alin. 1 se fac numai prin instrumente de plată fără numerar, definite potrivit legii.

Cu toate aeestea, art. 3 prevede anumite excepții de la regula mai sus arătată printre care și aceea că se pot efectua operațiuni de încasări și plăți în numerar de la persoanele prevăzute la art. 1 alin. 1, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei de la 0 persoană.

În cazul de față, petenta a plătit suma totală de 83900 lei în 19 tranșe cu valori cuprinse între 1500 lei și 6500 lei, facturile cu valoare de 5000 lei sau mai mică au fest efectuate de petentă prin numerar (…) fără a se încălca astfel dispozițiile legale precizate iar plăți cu valoarea mai mare de 5000 lei (…) au fost făcute prin virament bancar (…). Astfel, chiar intimata în întâmpinare a arătat faptul că suma de 51500 lei a fost achitată în numerar, conform documentelor financiar contabile depuse la dispoziție fragmentând astfel contravaloarea prestării de servicii, diferența fiind achitată prin virarnent bancar. Așadar cele cinci facturi fiscale (…) cu valoarea mai mare de 5.000 lei și valoarea totală de 32.400 lei (adică 6.500 lei x 4 + 6.400 lei) au fost achitate prin virament bancar iar nu în numerar.
Astfel, în cazul de față, petenta a efectuat plățile pentru facturile fiscale cu valoare mai mică sau egală cu 5000 lei în numerar și pentru cele cu valoarea mai mare de 5000 lei prin virament bancar cu respectarea dispozițiilor art. 1 si 3 din Legea nr. 70/2015.
În concluzie, petenta nu a săvârșit contravenția pentru care a fost sancționată, motiv pentru care instanța va admite plângerea contravențională formulată de petentă, (…) pe cale de consecință, va anula procesul-verbal seria XXXX nr. XXXX întocmit de intimata ANAF – DGAF – DRAF 7 Sibiu exonerând petenta de sancțiunile aplicate.”.

Plângerea a fost întocmită direct de firma noastră și depusă în numele clientului, fără a fi nevoie de avocat, iar judecarea s-a făcut în lipsă.
Cu mențiunea că soluția nu este definitivă, putând fi atacată cu apel, salutăm decizia instanței care sancționează practicile, uneori abuzive, ale celor de la DGAF (Antifraudă).

Sorin BÂSCĂ
Expert contabil