Cadrul legal:
Codul Fiscal:
ART. 270 Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate
(1) Orice persoană, care beneficiază de servicii de reclamă şi publicitate în România în baza unui contract sau a unui alt fel de înţelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei prevăzute în prezentul articol, cu excepţia serviciilor de reclamă şi publicitate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise şi audiovizuale.
(1^1) Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise şi audiovizuale, în sensul prezentului articol, corespunde activităţilor agenţilor de publicitate potrivit Clasificării activităţilor din economia naţională – CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare şi alte tipărituri, precum şi prin radio, televiziune şi Internet.
(2) Taxa prevăzută în prezentul articol, denumită în continuare taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate, se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă şi publicitate.
(3) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se calculează prin aplicarea cotei taxei respective la valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate.
(4) Cota taxei se stabileşte de consiliul local, fiind cuprinsă între 1% şi 3% .
(5) Valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate cuprinde orice plată obţinută sau care urmează a fi obţinută pentru serviciile de reclamă şi publicitate, cu excepţia taxei pe valoarea adăugată.
(6) Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate se varsă la bugetul local, lunar, până la data de 10 a lunii următoare celei în care a intrat în vigoare contractul de prestări de servicii de reclamă şi publicitate.
Norme metodologice:
ART. 270
162. Beneficiarii serviciilor de reclamă şi publicitate realizate în baza unui contract sau a unei altfel de înţelegeri încheiate cu oricare altă persoană datorează taxa, prevăzută la art. 270 din Codul fiscal, la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia persoana respectivă prestează aceste servicii de reclamă şi publicitate.
163. (1) Taxa pentru serviciile de reclamă şi publicitate, se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 1% şi 3%, inclusiv, asupra valorii serviciilor de reclamă şi publicitate, prevăzută în contract, exclusiv taxa pe valoarea adăugată.
(1^1) Nu se includ în valoarea serviciilor de reclamă şi publicitate serviciile de decorare, neutralizare şi întreţinere reclamă.
(2) Nivelul cotei se stabileşte de către consiliile locale în cursul lunii mai a fiecărui an pentru anul fiscal următor, potrivit art. 288 alin. (1) din Codul fiscal.
164. (1) Taxa se plăteşte lunar de către prestatorul serviciului de reclamă şi publicitate, pe toată durata desfăşurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.
(2) Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.

Interpretarea Cont Consulting:
Am primit solicitarea de la un client, agenție de publicitate, pentru a interpreta mai multe cazuri legate de taxa de publicitate:

1. Agenția de publicitate care deține panourile facturează direct către clientul final. Cine datorează și plătește taxa de publicitate ?

Răspuns: Conform articolului 270 aliniatul 1 din Codul Fiscal și a punctului 162 din Normele Metodolologice, beneficiarul serviciilor de publicitate datorează taxa de publicitate.
Conform punctului 164(1) din Normele Metodologice, taxa este reținută și virată de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate (în numele clientului final), fiind legal răspunzător de acest lucru.

Atenție la interpretarea „nu am facturat, nu datorez” care nu este valabilă, la punctul 164(2) din Normele Metodologice se specifică faptul că taxa de datorează din momentul intrării în vigoare a contractului, deci trebuie virată chiar daca agenția prestatoare nu a emis factură fiscală către clientul său.

2. Agenția de publicitate închiriază către o altă agenție de publicitate, care la rândul său închiriază către clientul final. Cine datorează și plătește taxa de publicitate ?

Răspuns: Conform articolului 270 aliniatul 1 din Codul Fiscal și a punctului 162 din Normele Metodolologice, beneficiarul serviciilor de publicitate datorează taxa de publicitate.
Conform punctului 164(1) din Normele Metodologice, taxa este reținută și virată de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate (în numele clientului final), deci a doua agenție de publicitate, fiind legal răspunzător de acest lucru.

Astfel, agențiile de publicitate vor coopera între ele, în așa fel încât prima agenție va cunoaște faptul că a doua agenție vinde mai departe serviciile de publicitate și nu va înscrie / colecta pe factura emisă taxă de publicitate. Responsabilitatea de înscriere / colectare și plată a taxei revine celeilalte agenții, care are relația cu clientul direct.

Recomandăm ca această logică să se aplice oricâte companii ar fi în acest lanț, cea care reține și virează taxa fiind cea care are relația directă cu beneficiarul serviciilor de publicitate.

Atenție la abordarea unor agenții de publicitate care lucrează cu clientul final pe bază de comision și nu refacturează clientului final serviciile ca prestator de drept ci doar refacturează prestația furnizorului inițial de publicitate, plus un comision, refuzând astfel să factureze / colecteze / vireze taxa de publicitate. Abordarea noastră este că aceștia greșesc și ar trebui să evidențieze distinct în contabilitate și pe facturi taxa aferentă serviciilor de publicitate, pe care să o vireze la bugetele locale corespunzătoare.

Totuși, credem că această situație este discutabilă din punct de vedere juridic, luând în considerare că ar exista un contract de mandat / reprezentare între clientul final și agenția de publicitate intermediară, prin care acesta ar externaliza întreaga activitate de publicitate.