Deducerea TVA la constructii fara autorizatie de construire cauzează multe probleme companiilor în timpul controalelor fiscale desfășurate de ANAF, tendința echipelor de inspecție fiscală fiind de a nu permite deducerea taxei pe valoarea adaugată aferentă acestor construcții.

Echipa Cont Consulting, condusă de Ioan BÂSCĂ, founding partner, a reușit anularea în totalitate a unei decizii de impunere emise de ANAF vizând TVA la constructii fara autorizatie respinsă la rambursare unui client din portofoliu. Sumele care au făcut obiectul impunerii ANAF reprezintă TVA dedusă în urma construirii unei clădiri având destinația de hală de producție, fără a deține autorizație de construire.

Clientul nostru (societatea) are ca obiect principal de activitate fabricarea de șuruburi, buloane și alte articole filetate, fabricarea de nituri și șaibe, producând exclusiv pentru clienți din afara României. Acest lucru face ca vânzările acestuia să fie scutite de TVA de aici rezultând sume de TVA de recuperat, a căror rambursare a fost cerută și obținută anticipat (fără control) de firma noastră.

În perioada 03.11.2020-10.11.2020 inspectorii ANAF au efectuat la societate un control inopinat, urmat de o inspecție fiscală privind TVA (control ulterior rambursării anticipate). Scopul a fost cel de a verifica o potențială încălcare a art. 294 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal: „Orice persoană impozabilă are dreptul să deducă taxa aferentă achizițiilor, dacă acestea sunt destinate utilizării în folosul următoarelor operațiuni : a) operațiuni taxabile;”.

Verificând TVA deductibilă, inspectorii au constatat ca între anii 2017-2019 societatea a construit, fără a avea autorizație de construire, o hală de producție cu o valoare de 3.719.500 lei.

Pentru ca a construit hala fără autorizație de construire, societatea a fost sancționată de Poliția Locală cu amendă de 5.000 lei , conform art. 26 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 50/1991. Totodată, Poliția Locală a somat societatea să oprească lucrările și să intre în legalitate. Până la data controlului, societatea nu a respectat somația.

Am comunicat organului de inspecție punctul nostru de vedere, că nu au fost încălcate prevederile art.294 alin 1 lit a) din Codul fiscal. În drept, am invocat Hotărârea Guvernului nr 1/2016, titlul VII, pct. 67, care prevede că: „dreptul persoanelor impozabile de a deduce taxa achitată sau datorată pentru bunurile/serviciile achiziționate destinate utilizării în scopul realizarii de operatiuni taxabile constituie un principiu fundamental al sistemului de TVA şi el, în principiu, nu poate fi limitat. Pentru a beneficia de dreptul de deducere trebuie îndeplinite în primul rând condiţiile de fond, respectiv :
1. deducerea să fie exercitată de o persoană impozabilă ;
2. în amonte, bunurile sau serviciile să fie furnizate de o altă persoană impozabilă;
3. bunurile sau serviciile invocate pentru a justifica acest drept să fie utilizate în aval de persoana impozabilă în scopul operaţiunilor prevăzute la art. 297 alin.(4) din Codul fiscal” (operatiuni taxabile).

În Raportul de inspecție fiscală (RIF) și în Decizia de impunere se arată că: “Având în vedere că în Certificatul de Urbanism este precizată interdicția de construire până la întocmirea documentației P.U.D. și că în document se precizează că certificatul de urbanism nu poate fi utilizat în scopul declarat, organele de inspecție fiscală constată că nu este îndeplinită condiția de fond cu privire la exercitarea dreptului de deducere a TVA, respectiv nu rezultă fără echivoc că investițiile efectuate vor fi folosite în scopul operațiunilor taxabile ale societății . În acest caz, nu este vorba de intenția unei personae impozabile să înceapă în mod independent o activitate economică în sensul art. 269 din Codul fiscal și care începe să angajeze costuri și/sau să facă investiții pregătitoare necesare inițierii acestei activități economice, urmând ca ulterior să parcurgă etapele prevazute de Legea nr. 50/1991 pentru obținerea autorizației de construire. Existând interdicția de construire, cheltuielile au fost efectuate de către societate în afara cadrului legal.
Pentru lucrările de construcție a clădirii , în sumă de 3.710.385 lei, organele de inspecție fiscală au procedat la ajustarea negativă a taxei pe valoarea adaugată în valoare de 704.976 lei, conform art. 305 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală , cu modificările și completările ulterioare”.

Hala a fost pusă în funcțiune de către societate, în interior au fost instalate echipamente tehnologice, realizându-se neîntrerupt activități de producție specifice.

Pentru că nu a putut argumenta refuzul deducerii TVA, echipa de inspecție a schimbat în RIF încadrarea juridică, de la refuzul acordării deductibilității conform art. 297 alin 4, lit a din Codul fiscal, la ajustarea TVA deductibilă în minus, conform art. 305, alin. 4, lit. a), pct. 2., situație care stipulează că bunul de capital este folosit pentru realizarea de operaţiuni care nu dau drept de deducere a taxei !

Prin contestația formulată împreună cu echipa Cont Consulting, societatea a recunoscut încălcarea Legii nr. 50/1990 privind disciplina în construcții, faptă ce constituie contravenție și pentru care am fost amendați cu 5.000 lei. Totuși, am considerat nejustificată ajustarea negativă a TVA dedusă, atât timp cât în interior obiectivului se desfășoară activități economice impozabile, facturile de bunuri și servicii aferente construirii halei de producție au fost primite de la furnizori înregistrați în scopuri de TVA, societatea având deci drept de deducere a TVA aferentă procesului respectiv. Ajustarea deducerii TVA la constructii fara autorizatie nu reprezintă unul dintre motivele invocate de art. 305 alin. 4, lit. a), pct. 2 din Codul fiscal, care stipulează că această ajustare este necesară doar în măsura în care bunul își încetează existența sau este folosit pentru operațiuni care nu dau drept de deducere a taxei.

În plus, am argumentat că în conformitate cu art. 14 pct. 3 din Codul de procedura fiscală, „Organul fiscal stabileşte tratamentul fiscal al unei operaţiuni având în vedere doar prevederile legislaţiei fiscale, tratamentul fiscal nefiind influenţat de faptul că operaţiunea respectivă îndeplineşte sau nu cerinţele altor prevederi legale”.

Prin Decizia privind soluționarea contestației depuse de societate, ANAF admite contestația depusă de echipa noastră și desființează în totalitate actul administrativ fiscal atacat.

În motivarea deciziei, Serviciul pentru soluționarea contestațiilor din cadrul ANAF afirmă că:

„Petenta menționează în contestație că atât la momentul inspecției, cât și înainte de aceasta, precum și la data depunerii contestației folosește hala (pentru care inspecția a refuzat dreptul de deducere) pentru activități de producție, în urma cărora rezultă produse finite care sunt vândute (…).

Din Raportul de inspecție fiscală rezultă că societatea realizează în principal operațiuni scutite cu drept de deducere, iar organele de inspecție fiscală au verificat îndeplinirea condițiilor pentru acordarea scutirii cu drept de deducere neconstatând deficiențe. La data achiziției bunurilor și serviciilor necesare investiției la hală, nu poate exista obligația de ajustare a TVA, cât timp nu a avut loc faptul generator al ajustării, această obligație intervenind în momentul în care efectiv un bun este alocat unor operațiuni fără drept de deducere.

Prin urmare, se constată că organele de inspecție fiscală au aplicat societății un tratament fiscal în contradicție cu propriile constatări, neexistând 0 legătura de cauzalitate între situația de fapt pretins constatată și normele legale aplicabile speței (…).”.